ေဒတာအရြယ္အစား 1.95MB

ကိုယ္ေတြ႕ MBA

ေရးသားသူခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စီးပြားေရး အက်ပ္
အတည္းေတြ႕ႀကံဳရမည္ကုိ မည္သူမွ် မသိဟု ယံုတမ္းစကား
တစ္ခုထြက္ေပၚခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္
အေတာ္ မ်ားမ်ားက ႀကိဳျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကမ္ၻာတစ္၀န္း
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းေတြျဖစ္ေနၿပီ၊ ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ
ေတြ လိုအပ္ေနၿပီဆိုသည္ကုိ တဖြဖြေျပာခဲ့ၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္က ကမ္ၻာဆန္
လာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္
အတြင္းက ကမ္ၻာဆန္လာျခင္းသည္ ဒုက္ၡေရာက္ေတာ့မည္၊
စီးပြားေရးက်မည္၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿပိဳလဲေတာ့မည္၊
ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေတာ့မည္၊ ႏုိင္ငံေရး
ကဘ႑ာေရးကို လႊမ္းမိုးေတာ့မည္ ဟူေသာ ေဟာကိန္းေတြကုိ
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေျပာဆိုခဲ့သူေတြရွိသည္။
ယုတ္စြအဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္
ေတာ့ ေထာင္က်ဦးမည္ဟုပင္ တြက္ခဲ့ရာ ဘယ္လိုလုပ္သိေနရ
သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းေတြလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။