လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.04MB

ကိုယ္ေတြ႕တေစၧ၀တၳဳညြန္႔ေပါင္းႏွင့္ တေစၧ၀တၳဳစစ္တမ္း

ေရးသားသူဦးႀကီးခင္-ဦးျမင့္ေဆြ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးပေ၀ဏီအခ်ိန္ကာလကပင္ တေစ္ၦႏွင့္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။
ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ ေလာက၌ …
– တေစ္ၦဆုိတာ တကယ္ရွိသလား၊
– တေစ္ၦဆုိတာ တကယ္ေကာ ေျခာက္လွန္႔တတ္သလား၊
– တေစ္ၦဆုိတာ ဘယ္လုိပုံစံ၊ ဘယ္လုိသဏၭာန္နဲ႔ ဘယ္လုိသတ္ၱ၀ါမ်ဳိးလဲ၊
– တေစ္ၦမွာ ဘုံဌာန သီးျခားရွိသလား၊
စသည္ စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါ တေစ္ၦဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ ေရွးပေ၀ဏီ
ကပင္ အက္ၡရာတင္ အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ရွိေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။