လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.36MB

ကာမႏွင့္ယွဥ္ေသာ လူသတ္မႈမ်ား (တရားခြင္ေရာက္ ပုဒ္မ ၃၇၆-၃၀၂ မႈခင္းမ်ား)

ေရးသားသူသတင္းေထာက္၀င္းျမင့္ႀကီး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဖို-မ ဆက္ဆံေရးမွ ေပၚေပါက္လာရေသာ မႈခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို
ေရးသားရန္ တရားခြင္မွ စစ္ေဆးစီရင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ ကာမမႈမ်ား
စုေဆာင္းထားသည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ စာတစ္အုပ္အျဖစ္ ျပဳစုႏုိင္ရန္ စဥ္းစား
သည့္အခါအတုိင္း ေကာင္းမွေကာင္းပါမည္လားဆုိေသာ ဟန္႔တားခ်က္
မ်ား ၀င္လာသည္။
ကာမမႈမ်ားဆုိသည္မွာ ဖုိ-မဆက္ဆံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထား
ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္ထားေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားပင္
ျဖစ္သည္။ ယင္းအမႈမ်ားအေၾကာင္းေရးလွ်င္ ““အညီႇအေဟာက္စာေပ””
အတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားမည္လားဆုိေသာ စုိးရိမ္စိတ္က စာေရးသူအား
ဟန္႔တားထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။