လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 27.93MB

ကမၻာကမေမ့ႏိုင္သည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

႐ုိလစ္လာလာမန္ဒယ္လားကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ထရန္စေကး
ၿမိဳ႕ရွိ ဗီယက္ဇုိရြာတြင္ ေမြးသည္။ မန္ဒယ္လား၏ေမြးသက္ၠရာဇ္မွာ
၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ျဖစ္သည္။ သူ၏နာမည္မွာ ျပႆနာ
ဖန္တီးသူဟု အဓိပ္ၸာယ္ရသည္။ မန္ဒယ္လား၏ဖခင္ ဟန္ဒရီမွာ
သမ္ဘီေတာ္၀င္မိသားစု၏ အၾကံေပးျဖစ္သည္။ ဟန္ဒရီသည္ မယား
ၿပိဳင္ယူေသာ ဓေလ့ထြန္းကားသည့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ မယား ၄
ဦး ရွိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မန္ဒယ္လားသည္ ဟန္ဒရီ၏သားသမီး
၁၃ ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ မန္ဒယ္လားသည္ ကေလးမ်ား
စြာထဲက ကေလးတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သားေယာက်္ားေလး ၄ ဦး
တြင္ မန္ဒယ္လားမွာ အငယ္ဆုံးသား ျဖစ္သည္။ မန္ဒယ္လားသည္
မိသားစုထံတြင္ ေက်ာင္းေနရသည့္ ပထမဦးဆုံးကေလး ျဖစ္သည္။
မန္ဒယ္လား၏ အဂၤလိပ္နာမည္ျဖစ္ေသာ နယ္ဆင္ကို ဆရာက ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အဂၤလိပ္နာမည္
မ်ားေပးျခင္းမွာ ထုိစဥ္က ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးဘ၀တြင္
မန္ဒယ္လား၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထမင္း
ကမ္ၻာကမေမ့ႏုိင္သည့္ ကမ္ၻာ့ေခါင္းေဆာင္ နယ္ဆင္မန္ဒယ္လား ၃
ေကာင္းေကာင္းစားရေရးႏွင့္ တုတ္သုိင္းခ်န္ပီယံျဖစ္ေရးဟူေသာ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားသာ ရွိခ့ဲသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။