ေဒတာအရြယ္အစား 5.90MB

ကမာၻၿဂိဳလ္ႀကီးနဲ႔ အာကာသဟင္းလင္းျပင္

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားမွာ အလင္းနဲ႔အေမွာင္ကို တစ္ခ်ိန္တည္း ရရွိေန
ၾကတယ္။ အဲဒီလိုရရွိတာက အခ်ိန္ညႇိဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။
တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ညေနခင္းမွာ ၁၀ နာရီျဖစ္ေနၿပီး
မိုးေသာက္အ႐ုဏ္တက္တာမ်ဳိးနဲ႔ တိုးေနမယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။