လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.75MB

ကမာၻေက်ာ္ COCKTAILS ေဖ်ာ္စပ္နည္းမ်ား

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီး ဦးသိန္းတန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပထမဦးစြာ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ Cocktail ေဖ်ာ္စပ္မည့္ ပက္ခ်ိန္ခြက္
သည္ တစ္ခြက္တည္းျဖစ္ရမည္။ ေရာစပ္ရမည့္ အရက္၊ သံပုရာ၊ ေဆာ္ဒါ
စသည္တို႔တြင္ ပက္ခ်ိန္ခြက္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ခ်ိန္မွသာ အခ်ဳိးအစားမွန္ကန္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ Cocktail တစ္မ်ဳိးတည္းကို လူ ၂ ဦး၊ ၃ ဦး မွာခဲ့ေသာ္ မွာသည့္
လူဦးေရစာရင္းအတိုင္း Cocktail Shaker (ေရာစပ္၍ ခေလာက္ေသာခြက္)ထဲတြင္
တစ္ၿပိဳင္တည္းေရာစပ္၍ ေဖ်ာ္ႏိုင္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 4th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။