ေဒတာအရြယ္အစား 1.93MB

ကမာၻေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အတၳဳပတၱိအဘိဓာန္ – ဒုတိယတြဲ

ေရးသားသူေမာင္ေမာင္ထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာႀကီး ေမာင္ေမာင္ထြန္း ျပန္ဆုိေရးသားျပဳစုထားေသာ
ကမ္ၻာေက်ာ္ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား၏အတ္ၳဳပ္ၸတိ္ၱအဘိဓာန္ပထမအုပ္ကို ၂၀၁၁
ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါစာအုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ
ပုဂိ္ၢဳလ္ႀကီးမ်ားမွာ ကမ္ၻာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသီးသန္႔
ျဖစ္ၿပီး အမည္အက္ၡရာစဥ္ A to Z ျဖင့္ စီစဥ္စုစည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။