ေဒတာအရြယ္အစား 2.58MB

ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ အစာစားရန္နည္းလမ္းမ်ား

ေရးသားသူေဟမာန္အိမ့္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္သည္ ကင္ဆာကုထံုးကို ခံယူရမည့္၊ ကင္ဆာကုထံုးခံယူေနသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသား ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာမ်ားသာမက ယင္းေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ယခုစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စားေသာက္နည္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ကင္ဆာေ၀ဒနာအတြက္ ကုထံုးမ်ားမခံယူမီ၊ ခံယူေနစဥ္၊ ခံယူၿပီးကာလမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ပါ၀င္ေသာအခန္းက႑မ်ားမွာ –
* ကင္ဆာကုထံုးႏွင့္ အစာစားျခင္းျပႆနာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
* စိတ္ခံစားခ်က္က အစာစားခ်င္စိတ္ကို သက္ေရာက္ပံု
* ကင္ဆာကုထံုးၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ အစာေကာင္းေကာင္းစားေရး
* အစားမ၀င္မႈအား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္
* အေထြေထြအခ်က္မ်ား
ကင္ဆာကုထံုးေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အစားမလိုက္ျခင္းျပႆနာအား သင့္ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါက အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳမည္ျဖစ္ရာ ဤစာအုပ္သည္ ေဆာင္ထား
သင့္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 4th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 100 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။