ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒ

MPT စာအုပ္မ်ား ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT” ၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔က” သို႔မဟုတ္ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကို”)က သင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔မွ်ေဝသည္ကို အေလးထားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သိရွိနားလည္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ MPT စာအုပ္မ်ား၊ MPTစာအုပ္မ်ားအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (books.mpt.com.mm)ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (စုေပါင္း၍ “ဝန္ေဆာင္မႈ”)ကို အသံုး ျပဳသည့္အခါ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေကာက္ယူမည္ႏွင့္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳမည္တို႔ကို ဤပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းမွတပါး အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးထံ မွ်ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

အသံုးျပဳသူက ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

သင္က ဤဝန္ေဆာင္မႈတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အသံုးျပဳ သည့္အခါတြင္ သင္၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကဲ့သို႔ေသာ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါက သင္၏ ဖုန္းမွတဆင့္ အမွာစကားမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။

Cookie သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

သင္သည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အသံုးျပဳသည့္ အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အကၡရာသေကၤတႏွင့္ဂဏန္းသေကၤတမ်ားအတြဲတစ္တြဲပါဝင္ေသာ စာသား ဖိုင္ငယ္ ျဖစ္သည့္ – Cookie တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထံသို႔ ပို႔ေပးႏိုင္သည္။ Cookie သည္ သင္၏ Browser ကို သီးျခားေရြးထုတ္ေပးသည့္အျပင္ သင့္အေနျဖင့္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ Log in ျပဳလုပ္ ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ အလြယ္တကူ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အကူအညီ ေပးႏိုင္ေစပါသည္။

Browser အမ်ားစုေပၚရွိ Help Feature သည္ သင္၏ Browser အား Cookie အသစ္မ်ား လက္မခံေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ရမည္၊ သင္က Cookie အသစ္ လက္ခံရရွိသည့္အခါတြင္ Browser က အသိေပးလာ ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ Cookies မ်ားအားလံုးကို မည္ကဲ့သို႔ Disable ျပဳလုပ္ရမည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အား ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ Flash Cookies မ်ားကဲ့သို႔ေသာ Browser Add-Ons မ်ားက အသံုးျပဳသည့္ အလားတူ ေဒတာမ်ားကို Add-On’s Settings မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါေဒတာမ်ားထုတ္လုပ္သူ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ Disable သို႔မဟုတ္ Delete ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Cookies မ်ားသည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ Feature မ်ားကို အသံုး ျပဳႏိုင္ေစေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ဖြင့္ထားေပးရန္ သင့္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔က အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ Cookies မ်ား လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို Disable ျပဳလုပ္ထားပါက ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ Features မ်ား ေကာင္းစြာ်အလုပ္ မလုပ္ျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

Log File သတင္းအခ်က္အလက္။

သင္က ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ေသာ အခါတိုင္းတြင္ သင္၏ Browser က Log File သတင္းအခ်က္အလက္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႔ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္အခါ သင္ မည္သည့္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုမဆို ဝင္ေရာက္သည့္ အခါတိုင္းတြင္ သင္၏ Web Broswer က ေပးပို႔သည့္ အခ်ိဳ႕႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။ အဆိုပါအလိုအေလ်ာက္မွတ္တမ္းတင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (Server Logs) မ်ားတြင္ သင္၏ ဝက္ဘ္ေတာင္းဆိုမႈ (Web Request)၊ Internet Protocol (“IP”) လိပ္စာ၊ Browser အမ်ိဳးအစား၊ ရည္ၫႊန္းေပးေသာ/ထြက္ခြာရာ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ URL မ်ား၊ ေမာက္စ္ႏွိပ္သည့္အေရအတြက္၊ ဒိုမိန္းအမည္ မ်ား၊ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ အျခားသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုက သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပံု

ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ Features မ်ားႏွင့္ အသံုးဝင္မႈ (Functionality)ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျခားေသာကမ္းလွမ္းမႈ မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လည္ပတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သင့္အား ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင္ေပးပို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ အသံုးျပဳသူေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈ(User Data Analysis)၊ ျမင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Promotional Activities)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းအစရွိသည့္ မတူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စား တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါတတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ ထားရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔အေပၚ လွ်ိဴ႕ဝွက္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈမျပဳျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသိေစႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံ ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို MPT ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပရွိ ေနရာမ်ား (ဥပမာ – Hosting Providers တို႔ႏွင့္ အတူတကြ တည္ရွိေသာ ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ား)တြင္ သိမ္း ဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။

ဤပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အျခားနည္းေဖာ္ျပထားသည္မွအပ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးလာေရာက္ရန္ဆင့္စာအရ မလိုအပ္ပါက သို႔မဟုတ္ (က) ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ သံသယ ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္၊ တားဆီးကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အေရးယူရန္၊ (ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို အာဏာ သက္ေရာက္ေစရန္၊ ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈအေပၚ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ တတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ၎တို႔မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္၊ ဥပေဒလိုက္နာမႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ႏွင့္ (ဂ) MPT ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုက်င့္သံုးရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၏ တရားဝင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားနည္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္အတိုင္း ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္း ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယံုၾကည္သည္မွတပါး ကၽြႏ္ုပ္ တို႔က ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ထံမွ် ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ မည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ပံု

MPT သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လံုၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ထိုက္သင့္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စနစ္မ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ေသခ်ာရေစရန္ MPT က လုပ္ငန္းသေဘာအရ ထိုက္သင့္ေသာ အား ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္၍ အဆိုပါသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မ ဟုတ္ ဖ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ သင္၏ Login ႏွင့္ Account ဆိုင္ရာ အထူးသီးသန္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္း ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ သင္၏ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ရယူႏိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ တိုင္းတြင္ သင့္မွာ တာဝန္ရွိပါသည္။

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား

ဥပေဒအရ လိုအပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ SMS အသိေပးစာ၊ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ေပးအပ္ ေသာ အသိေပးစာမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ MPT က ၎၏ တစ္ဦးတည္းကိုယ္ပိုင္ခ်င့္ခ်ိန္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ အတိုင္း အဆိုပါအသိေပးစာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္(မ်ား)ေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားစြာတင္ျပျခင္းျဖင့္ သင့္ထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ သင့္ထံသို႔ အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားေပးသည့္ ပံုစံႏွင့္ နည္းလမ္းအား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ရယူထားေသာ္ လည္း သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္ထံ အခါအားေလ်ာ္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ရယူျခင္းမျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒအေပၚ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေျပာင္းလဲပါက မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုမဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ျပပါ မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အခ်န္မေရြး ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ ရယူထားပါသည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။