အကူအညီ

အကူအညီ

အကူအညီမ်ားအတြက္ ၁၀၆ ကုိေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္။

အေမးအေျဖ

၁။ MPT Books ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။
MPT Books ဆုိသည္မွာ android app ႏွင့္ေသာ္၄င္း၊ IOS app ႏွင့္ေသာ္၄င္း website ေပၚတြင္ ေသာ္၄င္း E-books မ်ားကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
၄င္းတြင္ စာအုပ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

၂။ MPT Books ကုိ မည္သူေတြက အသုံးျပဳႏုိင္ပါသလဲ။
MPT Books စာအုပ္ကုိ မည္သူမဆုိအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဖတ္ရႈျခင္း၊ လေပးရယူျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း မ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္အတြက္ MPT ဆင္းမ္ကဒ္ကုိအသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ “MPT Books” android app ႏွင့္ IOS app ကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရယူႏုိင္ပါသနည္း။
Android app ကုိ Google Play Store ႏွင့္ MPT လုိတရ (ေဒါင္းလုဒ္ေဒတာ အခမဲ့) တြင္ အလြယ္တကူ ရယူႏုိင္ပါသည္။
IOS app ကုိ Apps Store တြင္ အလြယ္တကူ ရယူႏုိင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ IOS app ကုိမႀကာမီ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

၄။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ လုိအပ္ပါလဲ။
စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျခင္း၊ လေပးရယူျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း မ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

၅။ အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း။
ပထမဦးစြာ MPT ဆင္းမ္ကဒ္လုိအပ္ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ MPT Books app (သုိ႔) MPT Books website ကုိဖြင့္ပါ။
App တြင္, Side Menu>အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း ကုိသြားပါ။
Website တြင္, မူလစာမ်က္ႏွာ>အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း ကုိသြားပါ။
MPT ဖုန္းနံပါတ္ကုိ သုံးျပီး အေကာင့္ဖြင့္ပါ။
တစ္ခါသုံး လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ (OTP) ကုိ အေကာင့္ဖြင့္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မွတဆင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ရရွိလာေသာ တစ္ခါသုံး လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ျပီးပါက အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆုံးသြားပါျပီ။
ရရွိလာေသာ တစ္ခါသုံး လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကုိ ၁၀ မိနစ္အတြင္း အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

၆။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေကာင့္၀င္ရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။
စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျခင္း၊ လေပးရယူျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း မ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေကာင့္၀င္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

၇။ အေကာင့္၀င္ျခင္း။
လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ အေကာင့္ကုိ၀င္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ အေကာင့္ဖြင့္ထားေသာ ဖုံးနံပါတ္ကုိရုိက္ထည့္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
App အတြက္ Side Menu>အေကာင့္၀င္ျခင္း
Website အတြက္ မူလစာမ်က္ႏွာ>အေကာင့္၀င္ျခင္း။
အေကာင့္ဖြင့္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မွတဆင့္ တစ္ခါသုံးလွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္။

၈။ MPT Books ကုိသုံး၍ ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား။
Android ဖုန္းမ်ား၊ iOS ဖုန္းမ်ား၊ tablet မ်ား ကုိအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဳတာမွ Web browser ကုိလည္းအသုံးျပဳ ႏုိင္ပါသည္။

၉။ အေကာင့္တစ္ခုကုိ ပစၥည္းမည္မွ်တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသလဲ။
အေကာင့္တစ္ခုကုိ ပစၥည္း ၅ ခုတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။

၁၀။ အေကာင့္ထြက္ျခင္း။
အေကာင့္ထြက္ရန္အတြက္ သင္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ၁၀၆ ကုိေခၚဆုိ၍ ျဖစ္ေစ ထြက္ႏုိင္ပါသည္။

၁၁။ အခမဲ့ စာအုပ္မ်ားဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အခမဲ့ စာအုပ္မ်ားဆုိသည္မွာ အေကာင့္၀င္ျပီးေနာက္ အခမဲ့ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိဆုိလုိပါသည္။

၁၂။ စာအုပ္မ်ား၀ယ္ယူျခင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စာအုပ္မ်ား၀ယ္ယူျခင္း ဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ၀ယ္ယူျပီးပါက အခ်ိန္မေရြး ေဒါင္းလုပ္ဆြဲျပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၁၃။ စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ လေပးအစီအစဥ္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္တြင္ ၀တၳဳမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိ႕မဂၢဇင္းမ်ား၏ အရင္လထုတ္အခ်ဳိ႕ ပါရွိပါသည္။
စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ကုိ တစ္လလွ်င္ ၁၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
လေပးရယူျခင္းကုိ မရပ္မခ်င္း စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၁၄။ ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ လေပးရယူျခင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဂ်ာနယ္မ်ား၏ အရင္အပတ္ထုတ္အခ်ဳိ႕ ပါရွိပါသည္။
ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ကုိ တစ္လလွ်င္ ၁၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
လေပးရယူျခင္းကုိ မရပ္မခ်င္း ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၁၅။ စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ အတြက္ လစဥ္ေႀကး ေကာက္ခံမႈသည္ အလုိေလ်ာက္အသစ္ျဖစ္ပါသလား။
ရက္ ၃၀ ျပည့္ပါက လစဥ္ေႀကးကုိ အလုိေလ်ာက္ ေကာက္ခံပါမည္။

၁၆။ စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ သည္တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္မည္မွ်ရွိသနည္း။
၃၀ ရက္

၁၇။ စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ ရယူျခင္းကုိ မည္သုိ႔ရပ္ဆုိင္းရမည္နည္း။
စာအုပ္လေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ ရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 • မဂၢဇင္းလေပးအစီအစဥ္ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) ဂ်ာနယ္လေပးအစီအစဥ္ စာမ်က္ႏွာာ
 • က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား စာမ်က္ႏွာမွ လေပးရယူျခင္းက႑

၁၈။ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင္ ေန႔စဥ္ေပးရယူျခင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဂ်ာနယ္မ်ား၏ အရင္အပတ္ထုတ္အခ်ဳိ႕ ပါရွိပါသည္။
ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ကုိ တစ္ရက္လွ်င္ ၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ေပးရယူျခင္းကုိ မရပ္မခ်င္း ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၁၉။ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ကုိ အခမဲ့စမ္းသုံးျခင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အသစ္ စတင္အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ “အခမဲ့စမ္းသုံးျခင္း ၇ ရက္” ကုိတစ္ႀကိမ္ရရွိႏုိင္ပါသည္။
အခမဲ့စမ္းသုံးျခင္း ကာလတြင္ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္အစီအစဥ္ကုိ အခမဲ့ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
အခမဲ့စမ္းသုံးျခင္း ၇ ရက္ျပီးဆုံးပါက ေန႔စဥ္ေပးရယူမႈအတြက္ ေန႔စဥ္ေႀကးကုိ အလုိေလ်ာက္ေကာက္ခံပါမည္။

၂၀။ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ အတြက္ ေန႔စဥ္ေႀကး ေကာက္ခံမႈသည္ အလုိေလ်ာက္အသစ္ျဖစ္ပါသလား။
တစ္ရက္တစ္ခါ အလုိေလ်ာက္ ေကာက္ခံပါမည္။

၂၁။ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ သည္တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္မည္မွ်ရွိသနည္း။
၁ ရက္
၂၂။ စာတုိျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စာတုိေပးပုိ႔ျခင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး စာအုပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္အစီအစဥ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းရယူႏုိင္ပါသည္။

စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပး အစီအစဥ္အတြက္

 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “SUB” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ာ
 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “STOP MD” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

စာအုပ္လေပး အစီအစဥ္အတြက္

 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “SUB MM” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “STOP MM” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပး အစီအစဥ္အတြက္

 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “ON” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “STOP JD” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္လေပး အစီအစဥ္အတြက္

 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “ON JM” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 • ၇၂၇၂ သုိ႔ “STOP JM” ဟုေပးပုိ႔ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

၂၃။ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ သည္တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္မည္မွ်ရွိသနည္း။
၁ ရက္
၂၄။ စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ရယူျခင္းကုိ မည္သုိ႔ရပ္ဆုိင္းရမည္နည္း။
စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ ရယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 • စာအုပ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) ဂ်ာနယ္ေန႔စဥ္ေပးအစီအစဥ္ စာမ်က္ႏွာ
 • က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား စာမ်က္ႏွာမွ ေန႔စဥ္ေပးရယူျခင္းက႑

၂၅။ အငွားစာအုပ္မ်ား ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။
အငွားစာအုပ္မ်ား ဆုိသည္မွာ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္ေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းမႈတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္လုိက္ပါက ၄၈ နာရီႀကာသည္အထိအႀကံဳး၀င္သည္။ ထုိကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ငွားရမ္းရန္ လုိအပ္သည္။
စတင္ငွားရမ္းလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ၄၈နာရီငွားရမ္းမႈကုိ စတင္ေရတြက္ပါသည္။

၂၆။ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ားတြင္ မႀကာေသးခင္က ဖတ္ရႈထားေသာစာအုပ္၊ ၀ယ္ယူထားေသာစာအုပ္မ်ား၊ ငွားရမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား ႏွင့္ လေပးယူထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ဖုန္း၊ tablet (သုိ႔) ကြန္ပ်ဳတာမွ အေကာင့္ကုိထြက္ရွိျပီး အျခားေနရာတြင္ ထုိအေကာင့္ကုိ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္လည္း မူလ ဖတ္ရႈ၊ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္း၊ လေပးယူ ထားေသာစာအုပ္မ်ားကုိ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ားေအာက္တြင္ ျပန္လည္ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၂၇။ လုိခ်င္ေသာစာရင္း ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လုိခ်င္ေသာစာရင္း ဆုိသည္မွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္း၊ လေပးယူခ်င္ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိမွတ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

၂၈။ စာအုပ္မ်ားကုိ မိမိဖုန္း(သုိ႔) tablet ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသလား။
စာအုပ္မ်ားကုိ website မွလြဲ၍ မိမိဖုန္း(သုိ႔) tablet ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။

၂၉။ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ ဖ်က္ႏုိင္ပါသလား။
ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ အလြယ္တကူ ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္။

၃၀။ MPT Books တြင္ မည္သုိ႔ ပုိက္ဆံေပးေခ်ႏုိင္ပါသနည္း။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ MPT ေငြျဖည့္ကဒ္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။

၃၁။ စာအုပ္ဖတ္ရႈျခင္း (သုိ႔) ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျခင္းတြက္ အင္တာနက္ေဒတာ ကုန္က်မႈရွိပါသလား။
ရွိပါသည္။

၃၂။ ေဒတာလက္ေဆာင္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အခ်ဳိ႕ေသာစာအုပ္၀ယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒတာလက္ေဆာင္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိေဒတာလက္ေဆာင္မ်ားကုိ စာအုပ္ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေဒတာလက္ေဆာင္ကုိ ရရွိျပီးခ်ိန္မွစ၍ တစ္လအတြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ (လက္ေဆာင္ရရွိေသာေဒတာမ်ားကုိ MPT
Books application အတြက္သာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။)

၃၃။ ေဒတာဖြင့္ထားျခင္းမရွိဘဲ MPT Books ကုိအသုံးျပဳႏုိင္ပါသလား။
Android ႏွင့္ iOS မ်ားတြင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ ေဒတာမဖြင့္ဘဲ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၃၄။ *7272# ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါက မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။
*7272# ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါက MPT Books website link ပါ၀င္ေသာ ေအာက္ပါစာတုိ (SMS) ကုိလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
“မဂၤလာပါ။ MPT Books website ကုိ၀င္ေရာက္ႀကည့္ရႈရန္အတြက္ https://bit.ly/2Pe54zt ကုိႏွိပ္ပါ။”

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။