စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
အစုရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ေရးသားသူ: ေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္)
Ks
၁၉၉၀-၉၁ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး လက္ေအာက္ခံ ဗဟိုစာရင္း္႐ံုးတြင္ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာအခါက ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က သတင္းစာတစ္ေဆာင္တြင္ အလုပ္အကိုင္ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာ တစ္ခု ပါလာပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာကို ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ကေလး စိတ္၀င္ စားသြားပါသည္။ အလုပ္ေခၚသည့္ဌာနက ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (ယခု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန) ျဖစ္သည္။ ၎င္း ကုန္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမွတ္ (၃)လီမိတက္၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာရာထူးတြင္ ခန္႔ထားေရးအတြက္ အလုပ္ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာျဖစ္သည္။ အဆိုပါရာထူးအတြက္ တက္ၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ စီးပြားေရးဘြဲ႕၊ ေငြစာရင္း ကိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ေငြစာရင္း လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည့္သူျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္စာကို အေရးႏွင့္ အေျပာပါ ကၽြမ္းက်င္သူပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္ရမည္ဟု ၎င္းရာထူးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုရာထူးအတြက္ ေပးမည့္လစာ ေငြမွာလည္း ထိုအခ်ိန္က အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အႀကီးအကဲ ေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္) အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင္႕ ျမန္မာ႕စီးပြားေရး ရာထူးမ်ားတြင္ ေပးသည့္လစာေငြထက္ မနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို အလုပ္ေခၚသည့္ ဌာနသည္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ေကာ္ပို ေရးရွင္း အမွတ္(၃)လီမိတက္ဟူေသာ ကုမ္ၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရ၀န္ႀကီး ဌာနတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ကုမ္ၸဏီျဖစ္ေန သျဖင့္ နည္းနည္းေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ ထူးျခားသည္။ ထိုအခ်ိန္က (၈၈)ခုႏွစ္ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ (န.၀.တ)အစိုးရတက္ၿပီးစအခ်ိန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေန ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။
part of pack
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ေရးသားသူ: ေမာင္ေမာင္ထြန္း
Ks
ဒါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အေျခခံအက်ဆံုး ဥပမစာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ မူလအက်ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုရွင္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုး ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ စက္႐ံုသစ္၊ ပစ္ၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ပေရာဂ်က္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္း သည္ ကုမ္ၸဏီတစ္ခု၏ စီးပြားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အနာဂတ္ႏွစ္မ်ားစြာအထိ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။
part of pack
အိမ္မွာအလုပ္လုပ္တဲ့ေခတ္
ေရးသားသူ: ေမာင္ေမာင္ထြန္း
Ks
လူအမ်ားအတြက္ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ သင္၏႐ံုးခန္းကို အေလာသံုးဆယ္ မတပ္ဆင္ ခင္ သင္ စဥ္းစားစရာေတြ မ်ားစြာရွိသည္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖပါ၊ ၿပီးေတာ့အိမ္႐ံုးက သင့္အတြက္ အေျဖေကာင္းတစ္ခုဟုတ္မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ ကို ဆက္ဖတ္ပါ။
part of pack
တန္းစီေနတဲ့အလုပ္ေတြ ၿပီးစီးေစမယ့္ ကင္းေျခမ်ားေပၚလစီ
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
အလုပ္ေတြပိၿပီး ဘယ္ကစလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါသလား။ မိမိအေနနဲ႔ အလုပ္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီစြာနဲ႔ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိထားတဲ့တိုင္ေအာင္ အလုပ္ကို ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္၊ ဟိုဟာလုပ္ရမလို ဒီဟာလုပ္ရမလိုနဲ႔ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ေနရင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အဲဒီ၀ဲဂယက္ ထဲက ဘယ္လိုအလြတ္႐ုန္းမလဲ။
part of pack
အေရာင္းပညာလက္စြဲ
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
အေရာင္း၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ရွည္ၾကာစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးခါမွ အေရာင္း မန္ေနဂ်ာ တက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီအကူးအေျပာင္းကာလမွာ ထူးထူးကဲကဲ ကို အခက္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြ ရဲ႕ အဆင့္အတန္းမခဲြ ဆက္ဆံတတ္တဲ့အေလ့အထက အတားအဆီး လာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ရတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြအတြင္းမွာ ျပႆနာေတြ မၾကာခဏေပၚေနတယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြဟာ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတတ္ပါတယ္။
part of pack
ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ကိုယ္တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲေနသူေတြ၊ ကိုယ့္ကုမ္ၸဏီ၊ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းက အျခင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး “တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း” ေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါသလား။ သူတို႔ရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းအား ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို က်ားကန္ေပးရာေရာက္ သလို အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို တြန္းတင္ေပးတာလည္း ျဖစ္တာမို႔ လူတိုင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ ထိေရာက္ၿပီး ရလဒ္ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ “တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း”(feedback) ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံအခ်က္ေတြကေန အစျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္ တျခားလူေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အဆင္ေျပေျပ အလုပ္လုပ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
part of pack
ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏို္င္ေရးလမ္းညႊန္
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
“ဂ်က္ဖရီ ေဂ် ေဖာက္စ္” ရဲ႕စာအုပ္ေတြဟာ ကမ္ၻာေပၚမွာ ဘာသာစကား ၃၅ မ်ဳိးေလာက္နဲ႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ က ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုေပးခြင့္ရလို႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ စာေရးသူဟာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနည္းပညာကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူ တဲ့အသံုးအႏႈန္းေတြ နဲ႔ ေရးသားပညာေပးႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ဖတ္သူတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ စဲြသြားႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ဖူးသူတိုင္း အ႐ံႈးနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ဖူးမွာပါ။ ဒီ စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္ ဘာ့ေၾကာင့္႐ံႈးခဲ့ရပါလိမ့္ဆိုတာကို အလိုလို ေတြးမိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကလည္း ဒီစာ အုပ္ကိုဖတ္ၾကည့္ရင္း ကိုယ္ေအာင္ျမင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေတြကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ စီးပြားေရးသမား တိုင္း၊ စီးပြားေရးစလုပ္မယ့္ လူငယ္တိုင္း ဖတ္႐ႈေလ့လာသင့္တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ ဖို႔ဆိုတာ “ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး” က အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီစာအုပ္က မီးေမာင္းထိုးျပထားပါတယ္။
part of pack
ကိုယ္ေတြ႕ MBA
ေရးသားသူ: ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
Ks
မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းေတြ႕ႀကံဳရမည္ကုိ မည္သူမွ် မသိဟု ယံုတမ္းစကား တစ္ခုထြက္ေပၚခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ႀကိဳျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကမ္ၻာတစ္၀န္း တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းေတြျဖစ္ေနၿပီ၊ ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ ေတြ လိုအပ္ေနၿပီဆိုသည္ကုိ တဖြဖြေျပာခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္က ကမ္ၻာဆန္ လာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္ အတြင္းက ကမ္ၻာဆန္လာျခင္းသည္ ဒုက္ၡေရာက္ေတာ့မည္၊ စီးပြားေရးက်မည္၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿပိဳလဲေတာ့မည္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေတာ့မည္၊ ႏုိင္ငံေရး ကဘ႑ာေရးကို လႊမ္းမိုးေတာ့မည္ ဟူေသာ ေဟာကိန္းေတြကုိ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေျပာဆိုခဲ့သူေတြရွိသည္။ ယုတ္စြအဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ေတာ့ ေထာင္က်ဦးမည္ဟုပင္ တြက္ခဲ့ရာ ဘယ္လိုလုပ္သိေနရ သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းေတြလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
part of pack
ဖုန္းေရႊ ခ်မ္းသာႀကီးပြား ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ေရးသားသူ: မိုးဇက္ပိုင္
Ks
ဖုန္းေရႊပညာရပ္က တ႐ုတ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အခုဆုိရင္ American Feng ေက်ာင္းမွာ ဒီပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသလို ေျမာက္ အေမရိကမွာ ပိုၿပီး နာမည္ႀကီးလာခဲ့တယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းနိႆယေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေရွ႕ တုိင္းမွာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့အရာေတြျဖစ္တယ္။ ဧကန္မုခ် လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ အခိုင္အမာ မဆိုခ်င္ပါဘူး။ အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္တာလည္းရွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ထိခိုက္ႏိုင္တာလည္းရွိမယ္။ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အဆင့္တစ္ခုခ်င္းကို အားထားရတယ္၊ စိတ္ခ်ရတယ္။
part of pack
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းသစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)
ေရးသားသူ: ခင္ေမာင္ညဳိ(ေဘာဂေဗဒ)
Ks
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းသစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။