စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
အဂၤလိပ္ေအာင္ဆန္း စာခ်ဳပ္ရွင္းတမ္းႏွင့္ ျဗိတိသွ်-ျမန္မာေဆြးေႏြးပြဲ အဆံုးသတ္ခ်က္မ်ား
ေရးသားသူ: သခင္ဗစိန္
Ks
အဂၤလိပ္ေအာင္ဆန္း စာခ်ဳပ္ရွင္းတမ္းႏွင့္ ျဗိတိသွ်-ျမန္မာေဆြးေႏြးပြဲ အဆံုးသတ္ခ်က္မ်ား
part of pack
ပညာရွင္မ်ားေခတ္
ေရးသားသူ: ေက်ာ္ဝင္း
Ks
ပညာရွင္မ်ားေခတ္
part of pack
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္-၃
ေရးသားသူ: သခင္တင္ျမ
Ks
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္႕ အာဏာဖီဆန္ေရးလမ္းစဥ္ ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးႏွင္႕ အာဏာဖီဆန္ေရး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အာဏာဖီဆန္ေရး (Civil Disobedience) ယင္းႏုိင္ငံေရးစကားလံုးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ “အစိုးရႏွင့္ မဆက္ဆံေရး” (Non- Cooperation)၊ “အခြန္မေပးေရးတိုက္ပဲြ” (No Tax Campaign) စသည့္ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပဲြပံုစံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀ံသာႏုႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကတည္းက ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲပံုစံမ်ား၏ မူလအစမွာ အိႏ္ၵိယ ႏိုင္ငံမွျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၉-၂၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ မဟၱမ ဂႏ္ၵီဦးေဆာင္ေသာ အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္က အိႏ္ၵိယျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုတိုက္ပြဲဆင္ ရာ၌ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လူထုတိုက္ပဲြပံုစံမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းတိုက္ပဲြပံုစံမ်ားကို ပညာတတ္၀ံသာႏု ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အတုယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ံသာႏုႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း (၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၂၉ ခုႏွစ္ အတြင္းေလာက္တြင္) က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဂ်ီစီဘီေအေခၚ ၀ံသာႏုလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဦးခ်စ္လႈိင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအစုႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာအစုတို႔ ကဲြသြားၿပီးေနာက္ ဦးစိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ၀ံသာႏုအဖဲြ႕ႀကီး၏ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပသည့္ အသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း၌ အဆိုအမွတ္ (၁၀) က အေနျဖင့္ “အစိုးရသည္ တိုင္း သူျပည္သားတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ျမန္မာျပည္ကို အိႏ္ၵိယျပည္မွခဲြထုတ္လွ်င္ အခြန္မေပးေရးႏွင့္ အာဏာ ဖီဆန္ေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔တိုက္ပဲြမ်ား ဆင္ရာတြင္ သာယာ၀တီႏွင့္ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကို စည္း႐ံုး၍ “အာဏာဖီဆန္ေရး”၊ “အစိုးရႏွင့္ မဆက္ ဆံေရး”၊ “အခြန္မေပးေရး” တိုက္ပဲြပံုစံမ်ားျဖင့္ ၀ံသာႏု အသင္းမ်ားက လူထုတိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။
part of pack
ကၽြႏ္ုပ္သိေသာ မူဂ်ာဟစ္ ၊ ကိုယ္ေတြ႔ေမယုေျမႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ေရးသားသူ: ဦးစံထြန္းေအာင္
Ks
ကၽြႏ္ုပ္သိေသာ မူဂ်ာဟစ္ ၊ ကိုယ္ေတြ႔ေမယုေျမႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
part of pack
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထင္ကရ မိန္႔ခြန္းမ်ား
ေရးသားသူ: တင္ႏိုင္တိုး
Ks
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထင္ကရ မိန္႔ခြန္းမ်ား
part of pack
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
ေရးသားသူ: ဦးသုေဝ
Ks
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
part of pack
ကမာၻျပားျပီ
ေရးသားသူ: ေက်ာ္ဝင္း
Ks
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု(ဘာသာျပန္၊သုတ) ဆုရစာအုပ္
part of pack
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ အေရွ.ေျမာက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ေရးသားသူ: ရဲေဘာ္ဇင္ထက္ ရဲေဘာ္ထြန္းသိန္း ရဲေဘာ္ေအာင္မင္း ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္းစန္းပြင့္
Ks
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ အေရွ.ေျမာက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
part of pack
ေဒါမာန္ဟုန္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ
ေရးသားသူ: စံဝင္းေမာင္ မင္းမ်ိဳးႏိုင္
Ks
ေဒါမာန္ဟုန္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ
part of pack
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္
ေရးသားသူ: ေက်ာ္ဝင္း
Ks
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။