က်ြန္ဳပ္တုိ႔အေႀကာင္း

က်ြန္ဳပ္တုိ႔အေႀကာင္း

MPTဆိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္၏ အႀကီးမားဆုံး 3G ကြန္ရက္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဖုန္းအသုံးျပဳသူေပါင္း သန္း၂၀ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မွုေပးေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ႏွင့္ ထိပ္တန္းမွဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ေက်ာ္ၾကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကြန္ရက္လႊမ္းျခဳံနိုင္မွုမွာ ၉၆% ရွိေနၿပီး အက်ယ္ျပန႔္ဆုံးေသာကြန္ရက္ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္ျပန႔္ေသာအေရာင္းေစ်းကြက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ KDDI-Sumitomo တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဝန္ထမ္းေပါင္း၈ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတူ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑ကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအားေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီနိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

MPT သည္ကမၻာအႀကီးဆုံးေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ WPP ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာMillward Brown တို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ BrandZ မွ “Sportlight on Myanmar” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာစစ္တမ္းအရ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အဓိက က်သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၄၂ ခု၌နိုင္ငံအတြင္း၌ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆုံးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္း ၏ထိပ္ဆုံးတြင္ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။